YUKARI BEDAL 3 NOLU KAYA MEZAR

X: 41,238782 Y:37,807164 Z: 822

Yukarı Bedal yerleşimi, Batman il merkezinin 12.62km, Kolbaşı Mahallesinin ise 2.00km güneydoğusunda yer almaktadır. Yukarı Bedal yerleşiminde dört adet kaya mezarı ile karşılaşılmıştır.

Kayaya oyularak yapılmış kaya mezarı 3 adet klineden oluşmaktadır ve klineler mezar odasının doğu, kuzey ve güney duvarlarında bulunmaktadır. Mezar odasının kuzey ve güney duvarında yer alan klineler tamamen tahrip edilmiştir. Sadece doğu duvarında yer alan kline günümüze koruna gelmiştir.

Dikdörtgen plan özelliği gösteren mezar odasına geçiş batıya bakan girişten sağlanmaktadır. Girişin bir bölümü sonraki dönemlerde moloz taşlarla yığılarak kapatılmıştır. Doğu duvarında yer alan klinenin hemen kuzeyinde kare formlu bir adet niş yer almakta ve nişin doğusunda apsis (?) yer almaktadır. Bu özellik Hıristiyanlar tarafından ibadet edilen alanı akla getirmektedir.